opc_loader

Wensenlijst

25 % korting op alles van Quut

 

Privacybeleid


Bij Speeltak respecteren we jouw privacy en zorgen we ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. We verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.​

We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens om je privacy te beschermen
Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. We zetten ook voor je op een rij hoe wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Zo snap je precies hoe wij werken.

Webwinkelsoftware en transactionele e-mails
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shoptrader. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website over de status van je bestelling worden verzonden via de servers van Shoptrader. Shoptrader zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Shoptrader heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shoptrader is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL- encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shoptrader maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shoptrader behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting en e-mailhosting
Wij nemen web- en e-mailhosting diensten af van Shoptrader en Mijn Domein. Shoptrader en Mijn Domein verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Shoptrader en Mijn Domein hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Shoptrader en Mijn Domein zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Mailinglijsten
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die via Mailchimp is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Reguliere bedrijfsmail
Voor het ontvangen en versturen van bedrijfsmail maken we gebruik van Gmail en de Gmail plugin Streak. Streak is een klantrelatie plugin waarmee we de voortgang van bestellingen, klantenservicevragen en aantekeningen over klantcontacten bijhouden. Gmail en Streak zullen jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Je persoonsgegevens worden door Gmail en Streak beveiligd opgeslagen. De partijen maken gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Gmail en Streak behouden zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de platforms van Pay.nl en Billink. Pay.nl en Billink verwerken jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl en Billink hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl en Billink behouden zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Pay.nl en Billink delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl’s en Billink’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay.nl en Billink bewaren jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen 
We verzamelen reviews via het platform van ons webwinkelkeurmerk WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om jouw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw review en je voornaam op de eigen website. Je review en voornaam komen ook onderaan onze site te staan. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met jou opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou per e-mail uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek 
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Sendcloud, DHL en DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met Sendcloud, DHL en DPD delen. Sendcloud, DHL en DPD gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Sendcloud, DHL of DPD onderaannemers inschakelt, stellen Sendcloud, DHL en DPD jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Opslag van facturen
Al onze inkoop- en verkoopfacturen slaan we op met behulp van Google Drive, een derde partij die documenten in de cloud bewaart. Deze facturen met jouw persoonsgegevens worden door Google Drive beveiligd opgeslagen. Google Drive gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over ons gebruik van haar diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Google Drive behoudt zich het recht voor om ons gebruik van haar diensten te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Boekhouden
Voor onze bijhouden van onze boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Ideaa administratieve dienstverlening. Wij delen met Ideaa alle inkoop- en verkoopfacturen met daarop je naam, adres, woonplaatsgegevens, telefoonnummer, e-mail, details met betrekking tot jouw bestelling en eventuele bedrijfsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van facturen en bestellingen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Ideaa administratieve dienstverlening is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Ideaa administratieve dienstverlening gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Algemeen doel van de gegevensverwerking 
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met jou op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 
In voorkomende gevallen kan Speeltak op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen 
Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten 
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat jij de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht 
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht 
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. JE ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking 
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jij de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid 
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten 
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Speeltak. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies van derde partijen 
In het geval dat software van derde partijen gebruik maken van cookies, vermelden we dit in deze privacyverklaring.

Privacybeleid: geldigheid en wijzigingen
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Speeltak. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 11/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij al verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens Speeltak

Koldenhovensteeg 1-1

8261JH

Kampen

Contactpersoon voor privacyzaken
Gini Wilkens
T 06 1331 0875

E gini@speeltak.nl
 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 03 februari 2023  (versie 6).